Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Privacyverklaring POGB

1 Introductie

1.1 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Als u in onze praktijk komt, zijn we wettelijk verplicht om te controleren wie u bent, daarom vragen wij u om uw identiteitsbewijs te tonen. Deze verplichting geldt voor elke zorgverlener.
Artsen zijn daarnaast verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

2 Persoonsgegevens

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Welke gegevens over uw gezondheid gebruiken we en waarom?
In de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet maken de arts en de verpleegkundige gebruik van het medisch dossier dat uw huisarts heeft opgebouwd. Daarin zijn de gegevens opgeslagen over uw gezondheid en over de eventuele ziektes en behandelingen die u heeft gehad. Wij kijken in dit dossier omdat we:

* uw medische voorgeschiedenis zo volledig mogelijk willen kennen, zodat we niets over het hoofd zien wat belangrijk is voor uw behandeling;

* u niet willen belasten met een herhaling van onderzoeken die uw huisarts misschien onlangs al heeft gedaan.

We garanderen dat alle medewerkers in onze praktijk uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

3 Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Wanneer delen we gegevens over u met andere zorgverleners?
Soms delen we uw persoonlijke gegevens en gegevens over uw gezondheid met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met een fysiotherapeut, een specialist in het ziekenhuis of een medewerker van de thuiszorg. Dit doen we alleen als dit nodig is voor een behandeling die door ons is ingezet. We delen dan niet uw hele medisch dossier, maar alleen de gegevens die de andere zorgverlener nodig heeft om u optimaal te kunnen helpen. In alle andere gevallen delen wij uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

3.2 Hoe bewaren we uw gegevens in onze praktijk?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens en gegevens over uw gezondheid ook in een eigen medisch dossier. Uw gegevens zijn in dit dossier beschermd volgens de laatste eisen die hieraan wettelijk worden gesteld. Als u dit dossier wilt inzien, kan dit altijd. Een medewerker van onze praktijk staat u dan bij om de medische termen toe te lichten.

3.3 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings-)verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

4 Het verwerken van gegevens

4.1 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

4.2 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

4.3 Zorgverzekeraar
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar een factuur te sturen voor de behandeling. Hiervoor wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
 De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

4.4 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

4.5 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde partij gekwalificeerd is als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, zodat uw privacy beschermd is.

5. Plichten zorgaanbieder

5.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennisnemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

6 Waar heeft u recht op?

6.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder heeft u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

6.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

6.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen verwijdering.

6.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

6.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

7 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen per mail: info@nullpogb.nl of bellen met één van onze medewerkers via telefoonnummer 026-369 00 43.

Versie: 2.0 juli 2019